Skip links

Промоција на книгата “Од компетентност до комплетност” од Киро Јорданов

Промоција на книгата „Од Компетентност до Комплетност“ од авторот Киро Јорданов.
Книгата претставува прирачник за преживување на наставници. Во издание на Арс Ламина.

Книгата е посветена и им служи на сите наставници, идни наставници, родители и сите кои сакаат одблизу да се запознаат со образованието и образовниот процес од повеќе аспекти. Имено: Работа со надарени ученици; Управување со училницата; Работа со ученици со посебни образовани потреби – Инклузивно образование; Подучување на вештини од 21ви век; Оценување; Алтернативни форми на настава; Технологијата во образованието и Професионален рзвој на наставниците.
Рецензенти и промотори на книгата се Проф. д-р Снежана Мирасчиева и Проф. д-р Кирил Барбареев.

Leave a comment