Skip links

Дом на млади - МУЗИКА- ФИЛМ- ФОТО- ЛИТЕРАТУРА- УМЕТНОСТ- ОБУКИ

ОУК Дом на млади – Штип
Ул. Партизанска бр: 27,
МК – 2000 Штип
Тел: +389 32 394 243
Директор: +389 32 606 248
Е-mail: domnamladishtip@gmail.com
ЕМБС: 4088573
MK: 4029981112132

 

 

ОУК „Дом на млади‟- Штип е основан во февруари 1981 година. Основна дејност на ОУК „Дом на млади“ – Штип е програмски и функционално поттикнување и развој на културата, особено на творештвото на децата и младината, на културно-уметничкиот аматеризам и објавувањето културно-уметнички дела, како и за вршење други дејности од областа на културата, согласно со закон.

Покрај основната дејност ОУК „Дом на млади“ – Штип ги врши и следните дополнителни дејности:

  • Од областа на образованието: образование во културата друго образование неспоменато на друго место.
  • Од областа на издавачката дејност се извршуваат: издавање книги издавање списанија и периодични публикации друга издавачка дејност.
  • Oд областа на филмската дејност продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво се извршува: издавање на снимени медиуми.
  • Останати дејности: подготовка и послужување на пијалоци издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп рекреативни содржини во летниот период кои одржуваат јавен интерес.

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Назив на установата: Општинска установа за култура “Дом на млади” – Штип
Дејност и шифра: “Дејности на објекти за културни манифестации” со шифра 90.04
Адреса: “Партизанска” бр. 27, Штип
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/
Контакт телефон: 032/394-243

Службено лице за посредување со информации согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер e Дарко Стојанов
Контакт телефон 032/394-243
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/