Skip links

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Назив на установата: Општинска установа за култура “Дом на млади” – Штип
Дејност и шифра: “Дејности на објекти за културни манифестации” со шифра 90.04
Адреса: “Партизанска” бр. 27, Штип
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/
Контакт телефон: 032/394-243

Службено лице за посредување со информации согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер e Дарко Стојанов
Контакт телефон 032/394-243
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/

Барање за пристап до информации од јавен карактер:
БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информации со кои располага Општинската установа за култура Дом на млади– Штип се следните:

1.  Годишна програма за работа:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2022 ГОДИНА

2. Годишни финансиски планови:
ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2023 ГОДИНА

3. Извештај за реализациjа на Годишната програма за работа:
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2022 год.
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2021 год.
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2020 год.

4. Извештај за реализација на Годишниот план за вработување:
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА

5. Статут на ОУК Дом на млади-Штип:
Статут на ОУК Дом на млади – Штип (пречистен текст)
Одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на Статутот на ОУК Дом на млади-Штип
СТАТУТ НА ОУК ДОМ НА МЛАДИ-ШТИП

6. Правилник за внатрешна организација:
ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОУК ДОМ НА МЛАДИ-ШТИП

7. Правилник за систематизација:
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

8. Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација:
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

9. Органограм:
ОРГАНОГРАМ

10. Годишен план за јавни набавки:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА

11. Правилник за начинот на спроведување на годишното интервју оценувањето, како и формата и содржината на Извештајот за годишното интервју и на образецот за оценување на давателите на јавни услуги во Општинската установа за култура Дом на млади-Штип:
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНО ИНТЕРВЈУ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ

12. Правилник за изнајмување на простор и музичка опрема во ОУК “Дом на млади”-Штип:
Правилник за изнајмување на простор и опрема во ОУК Дом на млади – Штип

13. Годишен извештај:
Годишен извештај за 2022 година
Годишен извештај за 2021 година

14. Извештај од спроведена функционална анализа во ОУК Дом на млади – Штип:
Извештај од спроведена функционална анализа ОУК Дом на млади -Штип. август 2020 година

15. Колективен договор на ОУК Дом на млади – Штип
Колективен договор на ОУК Дом на млади-Штип

16. Годишни сметки:
2022 година:
Годишна сметка 603 – 2022 година
Годишна сметка 787 – 2022 година
Годишна сметка 903 – 2022 година
Годишна сметка 180…603 – 2022 година

2021 година:
Годишна сметка 603 – 2021 година
Годишна сметка 787 – 2021 година
Годишна сметка 903 – 2021 година
Годишна сметка 180…603 – 2021 година