Skip links

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Назив на установата: Општинска установа за култура “Дом на млади” – Штип
Дејност и шифра: “Дејности на објекти за културни манифестации” со шифра 90.04
Адреса: “Партизанска” бр. 27, Штип
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/
Контакт телефон: 032/394-243

Службено лице за посредување со информации согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер e Дарко Стојанов
Контакт телефон 032/394-243
Е-маил: domnamladishtip@gmail.com
Web: https://domnamladi.mk/

Барање за пристап до информации од јавен карактер:
БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информации со кои располага Општинската установа за култура Дом на млади– Штип се следните:

1.  Годишна програма за работа:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2024 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2022 ГОДИНА

2. Годишни финансиски планови:
ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2024 ГОДИНА
ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2023 ГОДИНА

3. Извештај за реализациjа на Годишната програма за работа:
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2023 год.
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2022 год.

Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2021 год.
Извештај за реализација на годишна програма за работа на ОУК Дом на млади – Штип за 2020 год.

4. Извештај за реализација на Годишниот план за вработување:
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА

5. Статут на ОУК Дом на млади-Штип:
Статут на ОУК Дом на млади – Штип (пречистен текст)
Одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на Статутот на ОУК Дом на млади-Штип
СТАТУТ НА ОУК ДОМ НА МЛАДИ-ШТИП

6. Правилник за внатрешна организација:
ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОУК ДОМ НА МЛАДИ-ШТИП

7. Правилник за систематизација:
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

8. Правилник за измена и дополнување на правилникот за систематизација:
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

9. Органограм:
ОРГАНОГРАМ

10. Годишен план за јавни набавки:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2024 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА

11. Правилник за начинот на спроведување на годишното интервју оценувањето, како и формата и содржината на Извештајот за годишното интервју и на образецот за оценување на давателите на јавни услуги во Општинската установа за култура Дом на млади-Штип:
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНО ИНТЕРВЈУ ЗА ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ

12. Правилник за изнајмување на простор и музичка опрема во ОУК “Дом на млади”-Штип:
Правилник за изнајмување на простор и опрема во ОУК Дом на млади – Штип

13. Годишен извештај:
Годишен извештај за 2023 година
Годишен извештај за 2022 година
Годишен извештај за 2021 година

14. Извештај од спроведена функционална анализа во ОУК Дом на млади – Штип:
Извештај од спроведена функционална анализа ОУК Дом на млади -Штип. август 2020 година

15. Колективен договор на ОУК Дом на млади – Штип
Колективен договор на ОУК Дом на млади-Штип

16. Годишни сметки:
2023 година:
Годишна сметка 603 – 2023 година
Годишна сметка 787 – 2023 година
Годишна сметка 903 – 2023 година

2022 година:
Годишна сметка 603 – 2022 година
Годишна сметка 787 – 2022 година
Годишна сметка 903 – 2022 година
Годишна сметка 180…603 – 2022 година

2021 година:
Годишна сметка 603 – 2021 година
Годишна сметка 787 – 2021 година
Годишна сметка 903 – 2021 година
Годишна сметка 180…603 – 2021 година

17. Правилник за заштита од пожар, евакуација, спасување и прва помош и План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи:
Правилник за заштита од пожар,евакуација, спасување и прва помош
План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи